شرکت آلومینیوم فاز
مقدم شمارا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم ومجموعه های خودروی  تهران  گرامی میدارد.ازتاریخ۲1الی۲4 آبان ماه ۱۳۹7