اطلاعیه شماره 2: اعطـــــــــــای نمایندگی

شرکت آلومینیوم فاز درراستای گسترش شبکه فروش در سطح کشور نسبت به جذب تعدادی نماینده مجری اقدام کرده است لذا از کلیه متقاضیان دریافت نمایندگی دعوت بع عمل میآید جهت کسب اطلاع از شرایط پذیرش با شماره 08634131364 تماس حاصل نمایند .